«ЗАТВЕРДЖЕННО»

Рішення установчих зборів

громадської організації

«Громадське об’єднання «Народна              Варта Черкащини»»

Протокол №1 від 14.07.2015року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«НАРОДНА ВАРТА ЧЕРКАЩИНИ»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

 

2015

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.                       Громадська організація «Громадське об’єднання «Народна Варта Черкащини», (далі – Організація) створена за рішенням Загальних зборів членів Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2.                       Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.3.                       Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4.                       Організація створена на невизначений термін.

1.5.                       Повна назва громадської організації:

Громадська організація «Громадське об’єднання «Народна Варта Черкащини»»,

Скорочена назва громадської організації:

ГО «Народна Варта Черкащини».

1.6.                       Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, спілками, рухами, фондами та окремими громадянами.

       Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.7.                       Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.8.                       Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.9.                       Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.Метою Організації є:

- об’єднання патріотично налаштованих сил Черкащини;

- відтворення соціально-справедливих відносин у суспільстві на рівні кожного громадянина;

- сприяння розбудові в Україні Громадянського суспільства, справедливого порядку і сильної, суверенної демократичної Держави, через посилення ролі Територіальних громад у державному управлінні;

- створення передумов для об’єднання патріотичних сил України.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання по напрямках діяльності:

- сприяти проведенню ідейно-виховної та агітаційної роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до Батьківщини, вірності народу та державі;

- висвітлювати у засобах масової інформації, листівках, власній газеті (чи на власному інтернет-ресурсі), по радіо та телебаченню роботу Організації, та залучати до співпраці широкі верстви населення;

- сприяти військово-патріотичному вихованню молоді;

- сприяти розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях, підвищувати роль Територіальних громад в управлінні державою;

- сприяти створенню Територіальних громад на рівні села, селища, міста з набуттям статусу «юридичної особи публічного права» з можливістю самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції;

- сприяти створенню ефективної системи громадського контролю діяльності органів держаної влади для попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, популізму та непрофесійності у державному управлінні;

- сприяти органам внутрішніх справ у розкритті кримінальних проступків та злочинів, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

- захищати законні інтереси членів Організації та громадян, що поділяють та підтримують програмні засади Організації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях;

- встановлювати та підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво та здійснювати інші заходи;

- бути ідейно та фінансово незалежними від партійних та комерційних структур.

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

         добровільності;

         самоврядності;

         рівності перед законом;

         поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

         колективності у роботі Організація та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;

         виборності всіх керівних органів Організації;

         періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;

         відкритості, публічності, прозорості;

         свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

         обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

3.2.Діяльність Організація здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організація, який затверджується Загальними Зборами Організація терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Членство в Організація є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 річного віку що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. Членство в Організація є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Організації.

4.2.Рішення про прийом у члени Організації приймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Організації про бажання стати членом Організації. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Рада Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.  

4.4.Члени Організації мають право:

         обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;

         брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

         вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

         на участь у зборах, засіданнях статутних органів;

         одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

         вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

         висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

         брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;

         на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;

         вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;

         вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

         виконувати вимоги цього Статуту;

•           брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на популяризацію Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;

·                      сплачувати внески;

·                      пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

·                      виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням в Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження, та (або) виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;

- смерті члена Організації.

4.9. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

5.1.Керівними органами Організації є:

- Загальні Збори членів Організації (далі за текстом - Загальні Збори),

- Рада Організації.

5.2. Керівними особами є Голова Ради Організації та члени Ради Організації.

5.4. Загальні збори - найвищий керівний орган Організації, який скликається Радою Організації не рідше одного разу на рік.

Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу:

- Голови Ради Організації;

- Голови Ревізійної Комісії;

- 2/3 членів Організації;

- 2/3 складу Ради Організації.

5.5. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації, або їх Представників, повноваження яких підтверджене і оформлене у спосіб визначений Радою Організації. Рішення на загальних зборах Приймаються простою більшістю, з врахуванням кількості голосів яких представляють Представники, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Організації, звільнення від обов'язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації.

5.6. До повноважень Загальних Зборів належать:

- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- заслуховування звітів статутних органів Організації;

- ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;

- розпорядження коштами та майном Організації;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- обрання Ради Організації;

- обрання Голови Ради Організації;

- затвердження Заступників Голови Ради Організації та Секретаря Організації за поданням Голови Ради Організації;

- обрання Контрольно-ревізійної комісії.

5.7.            Голова Ради Організації, його Заступники та Секретар Організації обираються Загальними Зборами строком на два роки.

5.8.            Члени Ради Організації обираються Загальними Зборами строком на два роки.

5.9.            Голова Ради Організації є одночасно і Головою Організації та має наступні повноваження:

         здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

         без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

         підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;

         подає на затвердження Загальних Зборів Організації кандидатури заступників Голови Ради Організації та Секретаря Організації, які входять до Ради Організації;

         має право на скликання Загальних Зборів;

         виконує інші обов'язки покладені на нього Радою Організації чи Загальними Зборами.

5.10.    У випадку, коли Голова Ради Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки тимчасово виконує один з Заступників Голови Ради Організації, за рішенням Голови Ради Організації, а у виняткових випадках, члени Ради Організації самостійно обирають тимчасово виконуючого обов’язки Голови Ради Організації простою більшістю, не більше ніж на один квартал, з достроковим призначенням Загальних Зборів для обрання нового Голови Ради Організації.

5.11. Рада Організації складається з:

- Голови Ради Організації;

- Представників Районних осередків;

- Заступників Голови Ради Організації та Секретаря Організації;

5.12. Рада Організації має наступні повноваження:

-   організує виконання рішень загальних зборів;

-   забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;

-   керує поточною діяльністю Організації;

-   розподіляє обов'язки між членами Рад Організації;

- приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

-   затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;

-   готує документи загальних зборів;

-   займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;

-     ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

-     ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;

-     засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;

-  веде інформаційну політику;

- може створювати комісії, секції, відділи, підрозділи та інші робочі органи Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Ради Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.13 Засідання Ради Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Ради Організації або на вимогу 2/3 членів Ради Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.14. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.15. Кількісний склад Ради Організації визначається Загальними Зборами.

5.16. Зміна складу Ради та обрання Голови Ради проводиться на чергових, чи позачергових Загальних Зборах, але не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання (переобрання) нового складу ради можливий як на чергових, так і на позачергових Загальних Зборах за умови, якщо його внесено до порядку денного більшістю членів Організації.

      5.17. Засідання керівних органів Організації (Загальних Зборів, Ради Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Ради Організації) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом, про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

         5.18. Контрольно-ревізійна комісія (далі Ревізійна Комісія) має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

         5.19. Ревізійна Комісія обирається Загальними зборами Організації на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної Комісії.

          5.20. Ревізійна Комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Ради Організації.

          5.21. Рішення Ревізійної Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

          5.22. Ревізійна Комісія має повноваження:

-   вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;

-  проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати експертів до указаних перевірок;

- брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу (Голова Ревізійної Комісії);

- скликати позачергові Загальні Збори Організації.

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Рада Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Загальних (звітних) Зборах  які проводяться в грудні кожного року (та у випадках передбачених Статутом на позачергових Загальних Зборах),  або в термін визначений Загальними Зборами. За наслідками звіту, Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Ради Організації у тому ж складі, або переобрання її.

6.2. Про рішення, прийняті на чергових та позачергових Загальних Зборах, Голова Ради Організації протягом 14 діб доводить до відома членів Організації про прийняті рішення шляхом повідомлення у інформаційному листі, об’яві чи на інтернет-сайті Організації.

6.3. Про рішення, прийняті Радою Організації, Голова Ради Організації протягом 14 діб доводить до відома членів Організації шляхом повідомлення у інформаційному листі, об’яві чи на інтернет-сайті Організації.

6.4. На письмову вимогу членів Організації, кількістю не менше 5 осіб, Голова Ради Організації протягом 14 діб повинен відзвітувати про виконання раніше прийнятих Загальними Зборами, Радою Організації, чи Головою Ради Організації рішень, шляхом повідомлення у інформаційному листі, об’яві чи на інтернет-сайті Організації.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, РОЗГЛЯД СКАРГ

7.1. Будь-який член організації має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність Голови Ради Організації, Ради Організації, членів Ради Організації чи будь-яких інших уповноважених Організацією осіб на виконання певних дій та членів Організації у наступному порядку:

- скаржник може звернутися зі скаргою як в усній, так і в письмовій формі, при цьому відповідь повинна бути надана скаржнику у тій самій формі у якій надійшла скарга протягом одного місяця;

- до голови Ради організації оскаржуються дії членів Організації та осіб уповноважених Організацією на виконання певних дій чи бездіяльності;

- до Ради Організації оскаржуються дії чи бездіяльність Голови Ради Організації та прийняті ним  рішення по скаргам;

- до Загальних Зборів оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Голови Ради Організації, Ради Організації та прийняті ними  рішення по скаргам. Прийняте рішення фіксується протоколом Загальних зборів;

- За результатами розгляду скарги, Голова Рад Організації вживає заходів з відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації та інших членів Організації, та звітує перед Радою Організації та Загальними Зборами.

 

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 

8.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме та нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

8.2.                  Організації може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

8.3.                 Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

-     вступних та членських внесків;

-     коштів та майна, переданих засновниками, членами Організації та Державою в установленому порядку;

-     коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від громадян, підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур;

-     майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами для забезпечення діяльності Організації, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв’язку.

-     інших надходжень, незаборонених законодавством України.

8.4.           Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.  

8.5.                       Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

8.6.                       Організація, та створені нею установи зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.7.                       Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації;

8.8.                       Організація є неприбутковою, то ж не має права займатися підприємницькою діяльністю, або іншою діяльністю, що має на меті отримання прибутку, за виключенням тих видів діяльності, що передбачені та дозволені діючим законодавством для неприбуткових організацій.

 

9.      ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні Ради;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними Зборами відповідно Статуту.

 

10.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

10.1.        Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів Організації.

10.2.        Рішення Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.

 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ.

 

11.1. Діяльність Організації припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);

11.2.   Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Загальними Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 членів Організації чи Представників;

11.3.  Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації, а майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11.4.   Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;

11.5.   Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації.

11.6.  Ліквідація вважається завершеною, а Організація припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

11.7.   За рішенням Організації, прийнятим Загальними Зборами Організації, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

11.8.   Припинення внутрішньо організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова Ради Організації. Після завершення зазначених дій, діяльність Ради та Голови Ради Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

11.9.  У випадку припинення діяльності (саморозпуску або ліквідації) активи Організації після оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

Майно, надане Організації у тимчасове користування, повертається у натуральній формі.

 

Єрки́ — селище міського типу в Україні, центр Єрківської селищної територіальної громади Катеринопільського району Черкаської області (статус смт з 1960 року).

Розташоване на злитті річок Гнилий Тікич та Шполка за 7 км на північний схід від районного центру — смт Катеринопіль. На сході межує з містом Ватутіне, на півночі з містом Звенигородка.

 

 

На території та поблизу Єрок виявлено поселення трипільської культури. Селище виникло в першій половині XVIII століття, засновниками були переселенці з Полісся та Поділля.

1773 року була збудована дерев'яна Дмитрівська церква.